Advokátní kancelář BEHENSKÝ & PARTNERS s.r.o. poskytuje své služby ve všech oblastech vymezených českým právním řádem.

Ve specializovaných záležitostech spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi, soudními znalci a dalšími odborníky, aby výsledný efekt co nejlépe podpořil zájmy klienta. Kromě konkrétních úkonů jsou samozřejmostí konzultace i zastupování ve všech níže nastíněných oblastech.

Právo veřejných zakázek

 • Pro veřejné a sektorové zadavatele zajišťujeme kompletní administrativní a právní servis při zadávání veřejných zakázek postupy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • Rovněž poskytujeme právní služby v rámci řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Pro uchazeče nabízíme komplexní zpracování nabídky pro účast v zadávacím řízení a právní služby související s ochranou před nezákonným postupem zadavatele

Občanské právo

 • závazkové právo (sepis a posuzování veškerých smluv, zejm. smlouvy kupní, o dílo aj.)
 • bytové právo (smlouvy o nájmu, podnájmu, výpovědi z nájmu bytu, žaloby)
 • převod nemovitostí (sepis smluv včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem, advokátní úschovy)
 • uplatňování náhrady škody
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování v řízení o náhradě škody
 • vymáhání pohledávek, konzultace stran možnosti zajištění pohledávek
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotřebitele
 • právo nehmotných statků (autorské právo, právo informačních technologií (IT/ICT)
 • advokátní úschovy

Pracovní právo

 • vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Obchodní právo

 • vztahy mezi podnikateli
 • sepis a posuzování veškerých smluv
 • zakládání společností a jejich změny, včetně zastupování ve věcech zápisu do obchodního rejstříku
 • obrana proti nekalé soutěži
 • převody majetku
 • due diligence
 • úschova zdrojových kódů
 • zakládání a správa offshorových struktur
 • zastupování v insolvenčním řízení

Trestní právo

 • zastupování v trestním řízení, ať už jde o obviněného či poškozeného
 • kvalifikovaný sepis a podání trestního oznámení

Správní právo

 • zastupování ve správním řízení před úřady státní správy a samosprávy
 • zastupování v přestupkovém řízení, především u přestupků v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • zastupování ve správním soudnictví